, www.prozrakspb.ru
OM 1241 , 4 641
OM 1242 , 8 897
OM 1243 , 12 1 281
OM 5217 -- 470
OM 5554 Master 1 537
OM 5554BC 171
OM 5554WC Master 342
OM 5556C Traction 299
OM 6240 2 683
OM 6241 2 769
OM 6242 Master 1 793
OM 6242WC Master 384
OM 6243BC Atoll 171
OM 6243WC Atoll 342
OM 6244C 598
OM 6244D 641
OM 6245CF 726
OM 6246 Atoll 2 861
OM 6248 Shardana 9 821
OM 6249 Action Float 769
OM 7231 DRY BOX 769
, SPORASUB -
SB SPBU010001 SPORASUB OVERCRAFT S 14 561
SB SPBU010002 SPORASUB OVERCRAFT TOP 19 343
SB SPBU010005 Sporasub EVA 23 357
SB SPBU010006 Sporasub Blue Water 12 383